VALUE ASSESMENT - SSC

Många Shared Service Centers och centraliserade stödfunktioner är på väg in i en andra fas efter att ”tagit hem” initiala etableringsvinster. Fokus ligger då på att optimera processer, etablera en kultur som stöder kontinuerliga förbättringar och fortsätta att skapa nya värden för hela organisationen.

PS Provider har tagit fram en modell för Value Assessment som hjälper företag och organisationer att identifiera styrkor och svagheter i deras SSC och som tillhandahåller en steg-för-steg plan för förbättring. Vi kartlägger, analyserar och utvärderar statusen i era processer och organisationens hälsotillstånd. Utifrån detta tar vi fram en plan som tydligt visar hur ni steg-för-steg går tillväga för att optimera era prestationer.

Genomförande

PS Providers modell för Value Assessment utnyttjar våra existerande metoder och mångåriga erfarenheter  från etablering och effektivisering av Shared Service Centers och administrativa processer. Genom att utnyttja modellen får ni en mycket stor hävstång på etablerade verktyg och förbättringsåtgärder.  Vårt mål är att försöka ”spola förbi” traditionella metoder och erbjuda våra kunder detaljerade och konkreta resultat för att uppnå en stödfunktion av världsklass.  Vår metod analyserar er shared service modell ur följande perspektiv;

• Ledarskap
• Organisation
• Processer
• Medarbetare
• Kundrelationer
• Verktyg och systemstöd
• Koppling till övergripande mål
• Styrning och kontroll