STRATEGISK UTVECKLING

Ett stort antal företag och organisationer arbetar sedan ett antal  år tillbaka med en Shared Service Center modell för sina stödprocsser. Många av dessa har kanske inte riktigt nått upp till de förväntningar som har funnits eller känner sig av andra anledningar nu redo att ta nästa steg. PS Provider stöttar våra kunder i utvecklingen av befintliga serviceenheter för att säkerställa att de ökar sin effektivitet, uppnår sina mål, samt erbjuder skalbarhet i en expansion av verksamheten. Utifrån en analys av organisationens status och mognadsgrad fokuserar vi tillsammans med kunden på de områden som har den största förbättringspotentialen.

 Utgångspunkten för ett framgångsrikt SSC är att det görs utifrån marknadsmässiga förhållanden (dvs ett väl fungerande kund och leverantörsförhållande) vilket kommer att driva effektivitets- och kvalitetsförbättringar. SSC är komplexa organisationer, framförallt beroende på att man producerar och levererar avancerade tjänster och att man ofta har relativt många kunder och motparter. Dessutom finns ett krävande nätverk av intressenter (ex koncernekonomi och myndigheter) som ställer krav på verksamheten. För att klara av de ursprungliga målen med SSC initiativen krävs ofta en genomarbetad intern styrning och en tydlig governance struktur, dvs en bra modell för styrningen av kundrelationen.

Möjliggörarna för den interna styrningen av SSC och den externa styrningen av kundrelationen är ett antal komponenter som finns inom områdena:


Operating Model

  • ex uppdrag, mål, vision

Organisationens Design

  • ex organisationsmodell, process- och kundorientering

Roller och ansvar intert/externt

  • ex tjänster, Prismodell, SLA

Verktyg

  • ex governance, tidredovisning