GOVERNANCE OCH STYRMODELLER

En avgörande faktor för att framgångsrikt driva ett Shared Service Center är att verksamheten är baserad på ett ömsesidigt förtroende, ett tydligt ansvar och rollfördelning mellan kund och leverantör samt transparens i tjänster och dess utförande. Förtroende mellan SSC och kund är svårt att skapa utan riktiga operativa styrprinciper och väldefinierade SLA. Många centrala enheter eller SSC löser istället förtroendebristen genom att ta över mängder av tilläggstjänster som ej är standardiserade och som inte alltid kan standardiseras. När sedan uppföljning mot business case sker och kraven på effektivisering kommer är det ofta svårt att realisera förbättringar och leva upp till initiala kalkyler.

PS Providers erfarenhet visar att införandet av en governancestruktur är en väsentlig del av att utveckla, stabilisera och driva en framgångsrik SSC organisation. En väl utvecklad governance modell definierar hur beslut fattas rörande t ex; verksamhetens omfattning, tjänsteutbudets sammansättning, hantering av kundrelationer samt hur den operativa styrmodellen ska se ut för att säkerställa en effektiv leverans. Governance strukturen fokuserar på både de strategiska och operationella delarna av SSC-modellen. Ur det strategiska perspektivet är dess roll att säkerställa att SSCs verksamhet är i linje med hela företagets vision, strategi och mål. Ur ett operationellt perspektiv sätter man en struktur för bl a, roller och ansvar, hantering av kundrelationer, uppföljning av tjänsteleveranserna, samt arbetet med kontinuerliga förbättringar.

GENOMFÖRANDE

Ett SSC verkar i ett komplext nätverk med ett stort antal intressenter och utför avancerade tjänster av skiftande karaktär. För att vinna kundernas förtroende och leverera tjänsterna effektivt är det nödvändigt att etablera och tydliggöra ansvar, eskaleringsprinciper, beslutsfattare och kontaktforum.

Genom att samarbeta med PS Provider kan ni utnyttja våra metoder och mångåriga erfarenhet för att väsentligt snabbare etablera ett SSC av världsklass. Resultatet blir att era kunder känner

stort förtroende och är nöjda med leveranserna.