SHARED SERVICE CENTER

Baserat på lång erfarenhet, väl beprövade metoder samt ett genuint engagemang och intresse för våra kunders framgång och konkurrenskraft erbjuder PS Provider konsultjänster inom etablering och utveckling av Shared Service Centers. Genom att bidra med vår mångåriga erfarenhet och djupa kunskap kring att effektivisera processer, stödfunktioner och administration skapas omfattande mervärden för våra kunders stöd- och kärnverksamhet.

Shared Service Center, SSC, är ett begrepp som har blivit allt vanligare de senaste 15 åren som en benämning på en enhet som utför tjänster (oftast ekonomirelaterade) till ett flertal interna kunder. Idag har en absolut majoritet (92%) av Europas större företag ekonomiprocesserna organiserade i ett SSC.  Nedan följer en definition av begreppet:

”Med Shared Service Center menas en samordning (koncentration) av likartade aktiviteter, ofta spridda i en organisation, i syfte att erbjuda tjänster till interna samarbetspartners (kunder) med det gemensamma målet att ge såväl interna som, i slutändan, externa kunder och organisationer ett högre värde. SSC är den organisatoriska benämningen på den enhet där man samlar och utför denna service. Verksamheten förläggs ofta i en separat organisation eller enhet. SSC ansvarar för att förmedla en eller flera processer, genom standardisering eller kompetenskoncentration, till kärnverksamheten.

 

Syftet med att bilda ett gemensamt SSC är vanligtvis att åstadkomma kostnadsbesparingar, en ökad servicegrad och/eller att säkerställa en viss kompetensnivå. Kärnverksamheten kan då koncentrera sig på sina huvudprocesser. Organisationen uppnår stordriftsfördelar och större enhetlighet i utförandet av stödverksamhetens tjänster då likartad verksamhet inte längre bedrivs inom olika delar av organisationen.”

PS Provider har lång erfarenhet av att framgångsrikt hjälpa svenska och internationella företag samt organisationer med att etablera eller utveckla Shared Service Centers.

Etablera SSC

Value Assesment

Governance

Strategisk utveckling

Beställarkompetens