PROCESSKARTLÄGGNING

Grunden till all processutveckling och förbättring är att förstå de befintliga flödena och processerna i verksamheten. Genom att beskriva processerna, alltså hur man arbetar från ax till limpa utan att begränsas av funktions- eller organisationsindelningar, synliggörs samtliga arbetsflöden, dess eventuella problem och brister samt dessutom kommer en rad förslag till förändringar och förbättringar fram redan under kartläggningsarbetet. Följande effekter uppnås redan under kartläggningen:

 • Helhetssyn och överblickbarhet över hela flödet ”end2end”
 • Tydlig bild av roller och ansvar samt synliggörande av gränssnitt och samverkan mellan organisatoriska enheter
 • Visualisera de värdeskapande flödena samt identifiera flaskhalsar och onödiga arbetsmoment
 • Förslag till bättre resursutnyttjande, ökad kontroll, högre effektivitet, bättre investeringar
 • Åtgärder för att uppnå högre kvalitet och färre fel


Kartläggning av processer kan ha ett flertal olika syften och det är viktigt att inför start noga definiera vad arbetet ska användas till. Dessutom finns det ett antal frågeställningar att besvara och fallgropar att undvika:

 • Varför ska vi göra kartläggningen?
 • Vad ska resultatet användas till?
 • Vilka ska delta i kartläggningen och den följande analysen?
 • Hur bestämmer vi var en process börjar och var den slutar?
 • I vilken ände ska vi börja? Övergripande eller med olika arbetsflöden?
 • Hur undviker vi att kartläggningen fastnar i detaljer?
 • Hur förankrar vi processkartorna i organisationen?
 • Hur säkerställer vi att det inte blir ytterligare ett ”engångsprojekt” utan att kunskap och metod om kartläggning och ständiga förbättringar förs över till organisationen?


När PS Provider stöttar organisationer täcker vi in alla områden som ingår i ett förändringsarbete, från kartläggning av nuvarande arbetssätt till analys och förbättring av processerna. Vi anser även att en bred förankring i verksamheten är nödvändig för ett lyckat resultat.

PS Provider har mer än 20 års erfarenhet av processkartläggning och vi har hjälpt över hundra organisationer inom samtliga branscher och storlekar att kartlägga och dokumentera processer på ett effektivt sätt. Våra erfarna konsulter arbetar med en modern och beprövad metod som garanterar användbara processkartor med rätt struktur och detaljeringsgrad. Vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för att garantisera ett lyckat processkartläggningsprojekt.