NYCKELTAL

Bakgrund
För att en organisation skall ha möjlighet att medverka i PS Providers Nyckeltalsbenchmarking, är det först nödvändigt att enheten genomfört en mognadsgradsanalys. Under analysen erhåller PS Provider bl.a. nödvändig kunskap, insikt och input om verksamheten. Denna know-how fungerar därefter som ett grundläggande sediment, vilket avsevärt förbättrar förutsättningarna för en högkvalitetsstudie av respektive Landstings eller Regions nyckeltal. 

Hur går det till?
Det är möjligt att kategorisera PS Providers nyckeltalsanalysprojekt i fem övergripande faser. Dessa är: Harmoniserings-, Insamlings-, Validerings-, Konferens-, Justerings- och utskicksfasen. 

Harmoniseringsfasen
Först introduceras respektive organisation i PS Providers så kallade Harmoniseringsfas. Fasen innebär bl.a. att PS Provider muntligen går igenom (vanligtvis telefon- eller Skypemöten) samtliga projektsteg med ett antal utvalda medarbetare inom organisationen. Under genomgången kommer deltagarna erhålla en övergripande insikt i hur projektet kommer att drivas. Om någon av aktörerna upplever att de har behov av ytterligare förberedande information, genomförs extra möten. 

Insamlingsfasen
När respektive motpart känner sig trygg, skickar PS Provider ut insamlingsformulärsfilen. Filen är skapad utifrån utgångspunkten att den skall vara så pedagogisk samt tydlig som möjligt. Detta för att den skall underlätta slutförandet av uppdraget för respektive deltagare. Under hela fasen står PS Provider till förfogande om det skulle vara så att någon projektdeltagare upplever att de behöver support. Under normala omständigheter flyter fasen på utan några större incidenter. 

Valideringsfasen
Nästa fas i projektet innebär att PS Provider erhåller filen och därefter genomför kontroller samt rimlighetsbedömningar och när det är nödvändigt ber om kompletterande information. När avvikelser samt annan hantering är genomförd så skapas samt analyseras respektive nyckeltal. I fasen kommenterar PS Provider intressanta aspekter av materialet som exempelvis varför vissa skillnader existerar mellan olika enheter.

Konferensfasen
Under nästa fas genomförs nyckeltalskonferens där deltagarna tillsammans med PS Provider går igenom materialet. Konferensen är mycket uppskattad och innebär bl.a. att deltagarna får möjlighet att på djupet diskutera underlaget samt erhålla lärdomar från övriga deltagare. 

Justerings- samt utskicksfasen
Efter konferensen genomför PS Provider den slutgiltiga justeringen utifrån de diskussioner som genomförts, för att därefter avslutningsvis skicka ut den slutgiltiga nyckeltalsrapporten till respektive organisation.