Mognadsgrad

Mognadsgraden studeras ur 7 strategiska perspektiv med ett stort antal delområden. Jämförelser görs både mot PS Providers index och internt mellan respektive nätverksdeltagare. Dokumentationen och modellen utgör ett mycket bra underlag för att formulera strategier och handlingsplaner samt att värdera de framsteg som har gjorts för respektive deltagare. Utöver dessa nyttor är det en bra utgångspunkt för medlemmarna att förstå varandras nuläge och utmaningar. Analysen genomförs genom att vi studerar och jämför den gemensamma servicefunktionens mognadsgrad inom följande områden.

Erfarenheter och testamonials från medlemmar

  • Det finns stora ekonomiska vinster inte bara av att etablera utan även av att utveckla sin centraliserade funktion/SSC. En väl utvecklad styrning, mått, mål och uppföljning driver utveckling och blir ofta föregångare för andra delar av organisationen.
  • Framgångsrik etablering ger möjlighet att göra större fotavtryck i koncernen genom att t ex förändra ekonomrollen och arbeta mer och mer ”end2end”. SSC kan verkligen bli en dynamisk utvecklingsresurs för hela organisationen men det tar tid att bygga upp förtroende och ”varumärke”
  • Kontinuerlig processutveckling kommer inte av sig självt. Det krävs omfattande engagemang, inte bara när det gäller metod utan även organisatoriskt och kulturellt. Satsningar på dedikerade roller för att hantera kundrelationer och processutveckling.
  • Det är viktigt att etablera och anpassa verktyg och strukturer till den fas en centraliserad funktion/SSC befinner sig i (prismodell, SLA, mål och mått, governance, organisation, roller).