NÄTVERK BENCHMARKING

PS Provider leder ett nätverk för att genomföra benchmarkingstudier mellan landsting och regioner avseende gemensamma servicefunktioners mognadsgrad. Nätverket består av både stora och mindre landsting som har intresse av att följa upp och mäta sina prestationer samt utbyta erfarenheter. Huvudsyftet med benchmarkingen är att landsting/regioner ska få möjlighet att jämföra sina gemensamma servicefunktioner med andra för att därigenom kunna förbättra verksamheten. Flera syften med benchmarking är att:

  • Genom att mäta mognadsgraden får deltagarna en kvalitativ bild av var respektive SSC befinner sig och således vad som kan bli bättre
  • Jämförelsen med branschkollegor ger viktiga insikter i vad som är centralt att satsa på i respektive utvecklingsfas
  • Jämförelsen med den definierade omvärlden ger ett bredare perspektiv på vilka områden som bör utvecklas för att SSC-satsningen ska nå sin fulla potential.


Studien genomförs så att prestationer och förbättringar kan följas över tiden. Vidare sker erfarenhetsutbyte genom t ex studiebesök mellan medlemmarna. Nätverksträffarna genomförs 2-3 gånger per år där studierna presenteras och samtliga deltagare diskuterar ett utvalt ämne samt skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte. Nätverket leds och administreras av PS Provider som även står för metod, genomförande (informationsinsamling och analyser) och rapportering.

Metodbakgrunden utgår från 3SI ® Svenskt Shared Service Index som är framarbetat av PS Provider och som tagit utgångspunkt i det stora antal SSC projekt som genomförts under de senaste 15 åren. Metoden innehåller tre steg:

  • Mognadsgrad & utvecklingsstatus
  • Nyckeltal
  • Best practice (processer, lösningar och strukturer)