UTVECKLAR FRAMTIDENS ORGANISATIONER OCH PROCESSER

DIGITALA MEDARBETARE?
Digitala medarbetare arbetar snabbt, kostnadseffektivt och felfritt 24 timmar per dygn. Robotarna är smidiga och enkla att införa samt kräver minimal inblandning av IT avdelningen. De automatiserar kvickt rutiner, arbetsuppgifter och komplexa processer. Resultatet av era ”digitala medarbetare” kommer ni att kunna mäta redan efter några veckor.

VAD ÄR EN MJUKVARUROBOT?
De vanligaste namnen på tekniken är RPA (Robotic Process Automation), mjukvarurobotar och digital arbetskraft. En mjukvarurobot är en mjukvara som instruerats till att imitera mänskliga medarbetares repetitiva handhavanden. Det betyder konkret att tekniken framförallt är lämplig för automatisering av återkommande samt regelbaserade rutiner, arbetsuppgifter och processer. Robotarna arbetar i befintliga användargränssnitt, vilket betyder att de, utifrån respektive skärmbild "skrapar av" den information som automatiseringslösningen är i behov av. En fördel med tillvägagångssättet är att lösningen inte kräver traditionellt omständligt integrationsarbete. Sammantaget resulterar RPA tekniken i revolutionerande automatiseringslösningar som medför stora rationaliseringsvinster för kunderna.

PS PROVIDERS ERBJUDANDE
PS Provider erbjuder bland annat kunderna: förstudier, POC (Proof of Concept), framtagande av automatiseringsstrategi och beslutsunderlag, processkartläggning, utbildning samt implementering. Nedan belyses utvalda delar.

FÖRSTUDIE
I förstudien utreder PS Provider er specifika robotpotential genom att identifiera vilka rutiner, arbetsuppgifter och processer som bäst lämpar sig för automatisering. Förstudien sammanfattar er automatiseringspotential samt presenterar er förväntade ROI. 

POC
PS Providers POC studie visar den förväntade affärsnyttan av era digitala medarbetare. Nyttan presenteras för respektive rutin, arbetsuppgift och process. Ni erhåller samtliga relevanta resultat från studien och den visar därmed inom vilka områden som det är fördelaktigast att införa robotar.

IMPLEMENTATION
PS Providers införandetjänst innebär konkret implementation av digitala medarbetare. I steget installeras robotapplikationen i er miljö. Parallellt med installationen introduceras och utbildas ni i mjukvaran. Därefter testas applikationen för att slutligen skarpt användas i avsikt att automatisa beslutade rutiner, aktiviteter och processer.

FÖRVALTNING
PS Providers aktiva robotförvaltning säkerställer att ni kontinuerligt erhåller optimerade RPA lösningar. Vår effektiva förvaltning borgar för att ni har tillgång till en ständigt hög samt kvalitetssäkrad automationsnivå. Sammantaget resulterar PS Providers effektiva förvaltning i att ni ökar er totala verkningsgrad samt produktivitet.

Avslutningsvis erhåller ni som kund en robust systemlösning som ger er potentiell tillgång till en obegränsad mängd digitala medarbetare.

EFFEKTIVISERING AV PROCESSER
PS Provider har en lång samt gedigen bakgrund inom effektivisering av administrativa processer och stödfunktioner. Bolaget har arbetat mycket med att stötta kunder vid: etablering, utveckling samt optimering av Shared Service Centres. PS Provider har även en gedigen bakgrund som oberoende rådgivare inom: analys, urval, upphandling och uppgradering av affärssystem samt vid olika typer av sourcinglösningar.

PS Provider grundades på 1990 talet av fyra seniorkonsulter från PWC och tre internationella riskkapitalföretag.

"14 dagar efter projektstart kunde vi reducera antalet medarbetare inom kundfunktionen med ca 35%!"

Chef större Shared Service Center

Kontakta oss eller se nedan för beskrivning av övriga tjänster!

Automatisera processer kostnads-effektivt med "digitala medarbetare

Shared Service Center

Allt inom etablering, drift och optimering av Shared Service Centers

Processutveckling

Vi erbjuder allt från kartläggning till utveckling och optimering "end2end"

Affärssystem

Projektledning vid upphandling, kravställning, avtal och införande

Benchmarking

Deltag i nätverk och jämför processer med dem som är "bäst i klassen"

Sourcing

Förstudier, business case och stöd vid överföring till outsourcingpartner

Om oss

PS Provider grundades på 1990-talet av fyra seniorkonsulter från Pwc och tre riskkapitalkonsortier. Utifrån en djup erfarenhet och kunskap om processutveckling, affärssystem (ERP) och Business Process Outsourcing (BPO) har vi skapat våra tjänster. Dessa består av analys och projektledning vid etablering, drift och optimering av Shared Service Centers, effektivisering av ekonomi och HR-funktioner ("end-to-end" perspektiv), benchmarking samt formulering av mål och mått.

Vi var även tidigt ute när det gäller införandet av "digitala medarbetare", s k RPA (Robotic Process Automation) dvs att automatisera processer med robotar. Denna typ av automatisering kan ske på en bråkdel av den tid och kostnad samt utan att involvera ERP-leverantörer eller den interna IT-avdelningen, som det innebär att effektivisera processerna på traditionellt sätt. Inom detta område så erbjuder vi allt från förstudier och analyser till utbildning och implementering av robusta systemlösningar som ger Er tillgång till obegränsad mängd "digitala medarbetare".

Vidare erbjuder PS Provider oberoende rådgivning vid analys och framtagande av beslutsunderlag inför systemförändringar,
upphandling och uppgradering av affärssystem, projektledning vid implementering samt stöd vid tecknande och förnyande av kundanpassade ERP-avtal.

PS Provider stödjer även sina kunder i processen att lägga ut hela eller delar av sin ekonomi, HR- och IT-funktioner, så kallad Business Process Outsourcing (BPO). Våra tjänster består i det här sammanhanget av framtagande av beslutsunderlag, urval och upphandling av sourcingalternativ, skapande av Service Level Agreements (SLA) med leverantörer samt att ta fram kundanpassade avtal med leverantörer av outsourcingtjänster

goran.ekstrom@psprovider.se

+46 35 165 030

Storgatan 18, 302 43 Halmstad