Styrings- og ledelsesmodeller

 

En avgjørende faktor for en vellykket drift av et felles servicesenter er at virksomheten er basert på gjensidig tillit, klar ansvars- og rollefordeling mellom kunde og leverandør samt åpenhet i tjenester og utføringen av dem. Tillit mellom SSC og kunden er vanskelig å lage uten riktige operasjonelle styringsprinsipper og veldefinert SLA. Mange sentrale enheter eller felles servicesentre løser i stedet mangel på tillit ved å ta over et bredt spekter av tilleggstjenester som ikke er standardiserte og som ikke nødvendigvis kan standardiseres. Når oppfølgingen av businesscaset skjer og kravene til effektivitet kommer, er det ofte vanskelig å realisere forbedringer og leve opp til de innledende beregningene.

 

PS Providers erfaring er at innføringen av en styringsstruktur er en viktig del av utviklingen, stabiliseringen og driften av en vellykket SSC-organisasjon. Et godt utbygd styringsmodell definerer hvordan det fattes vedtak om for eksempel omfanget av virksomheten, sammensetningen av tjenestetilbudet, håndteringen av kunderelasjoner og hvordan den operative styringsmodellen skal se ut for å sikre effektiv levering. Styringsstrukturen fokuserer på både strategiske og operasjonelle aspekter av SSC-modellen. Ut fra det strategiske perspektivet er dens rolle å sikre at SSC-virksomheten er i tråd med hele virksomhetens visjon, strategi og mål. Ut fra et operativt perspektiv lager du en struktur for blant annet roller og ansvar, håndtering av kunderelasjoner, overvåking av tjenestelevering, samt arbeidet med kontinuerlige forbedringer.

 

GJENNOMFØRING

Et SSC opererer i et komplekst nettverk med et stort antall interessenter og utfører avanserte tjenester av variert natur. For å få kundenes tillit og levere tjenester effektivt er det nødvendig å etablere og tydeliggjøre ansvar, eskaleringsprinsipper, beslutningstagere og kontaktfora.

Ved å samarbeide med PS Provider kan du bruke våre metoder og mange års erfaring til betydelig raskere å etablere et SSC av verdensklasse. Resultatet er at kundene føler stor tillit og er fornøyd med leveransene.